Mokyklos pabaiga ir pertvarkymas


94. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu.  Ją reorganizuojant, likviduojant ar pertvarkant laikomasi Vyriausybės patvirtintos mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo tvarkos ir  bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąraše išdėstytų kriterijų.  

95. Sprendimus dėl švietimo programų Mokykloje vykdymo, Mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo priima Palangos miesto savivaldybės taryba.

96. Palangos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija apie Mokyklos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą privalo raštu pranešti kiekvienam mokiniui ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo pradžios. Palangos miesto savivaldybės taryba Mokyklą reorganizuojant, likviduojant ar pertvarkant privalo įvykdyti visus mokymosi sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus mokiniams.

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 28 svečius online