Struktūra ir valdymas


53. Mokyklos struktūra: 1-4 klasės (pradinis ugdymas), 5-10 klasės (pagrindinis ugdymas), specialiosios (lavinamosios) klasės (specialusis ugdymas).

54. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris veikia pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą pareigybių aprašymą.

55. Mokyklos direktoriaus funkcijos:

55.1. organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių Mokyklos veiklą, įgyvendinimą;

55.2. administruoti Mokyklos asignavimus, vykdyti kitas biudžeto asignavimų valdytojo funkcijas;

55.3. telkti Mokyklos bendruomenę valstybinei ir savivaldybės švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikėms ir trumpalaikėms Mokyklos veiklos programoms vykdyti;

55.4. aiškinti Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoti visuomenės poreikius atliepiančius Mokyklos veiklos tikslus, inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos programų rengimą, organizuoti jų vykdymą;

55.5. puoselėti demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;

55.6. paskirstyti vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaryti galimybes jiems savarankiškai dirbti, įpareigoti periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą;

55.7. rengti Mokyklos darbo tvarkos taisykles ir teikti jas Mokyklos tarybai aprobuoti;

55.8. kartu su Mokyklos taryba nustatyti mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą;

55.9. rūpintis Mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

55.10. stebėti mokinių pamokinį ir neformalųjį ugdymą;

55.11. palaikyti ryšius su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru, mokinių tėvais, Mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene. Kurti ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

55.12. sudaryti metinę Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikti ją Mokyklos tarybai aprobuoti;

55.13. konsultuoti Mokyklos darbuotojus ir mokytojus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, Bendrųjų programų
įgyvendinimo, vadybos, švietimo įstaigos vidinio vertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir kitais klausimais;

55.14. stebėti, analizuoti, vertinti Mokyklos ugdymo sąlygas, procesą ir tikslų pasiekimus;

55.15. vertinti Mokyklos darbuotojų ir mokytojų praktinę veiklą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir atestavimo nuostatų nustatyta tvarka;

55.16. organizuoti mokinių pagrindinės mokyklos ugdymo pasiekimų patikrinimą;

55.17. tirti piliečių ir Mokyklos bendruomenės narių prašymus, pareiškimus ir skundus įstaigos veiklos klausimais;

55.18. kaupti ir teikti informaciją apie Mokyklos veiklą, būklę ir pokyčius;

55.19. organizuoti ugdymo planų rengimą, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis  papildomojo ugdymo kryptį;

55.20. organizuoti Mokyklos ugdymo plano rengimą, tvirtinti Mokyklos ugdymo planą;

55.21. Darbo kodekso nustatyta tvarka sudaryti ir nutraukti darbo sutartis;

55.22. atstovauti arba įgalioti atstovauti Mokyklai kitose institucijose, teisme, santykiuose su kitais asmenimis, derybose su šalies ir užsienio veiklos partneriais;

55.23. kontroliuoti, kad laiku ir teisingai būtų atsiskaityta su biudžeto, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais;

55.24. nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo Mokyklos darbuotojus, tvirtinti jų pareigybių aprašymus, pareiginius atlyginimus, valandinius tarifinius atlygius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas (koeficientus) prie darbo užmokesčio, išmokas, darbo tvarkos taisykles, pasirašyti kolektyvinę sutartį;

55.25. atsakyti už darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą;

55.26. užtikrinti darbuotojams palankias darbo sąlygas, remti jų iniciatyvas, kontroliuoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų
vykdymą;

55.27. kontroliuoti savo įsakymų, nurodymų vykdymą;

55.28. vadovauti Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos programų, Mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtinti, vadovauti jų vykdymui;

55.29. analizuoti Mokyklos veiklos rezultatus ir valdymo bei kitų išteklių būklę;

55.30. užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą mokinių atostogų metu;

55.31. organizuoti informacinės pagalbos teikimą Mokykloje;

55.32. sudaryti Specialiojo ugdymo komisiją, rūpintis specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu, užtikrinti specialiojo ugdymo programų Mokykloje įgyvendinimą;

55.33. laiduoti valstybės švietimo politikos vykdymo kokybę vadybos priemonėmis: stebėsena, planavimu, įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymu bei priežiūra;

55.34. inicijuoti Mokyklos savivaldos institucijų kūrimąsi, sudaryti sąlygas Mokyklos bendruomenės nariams dalyvauti švietimo valdyme, burtis į įvairių grupių interesų asociacijas, organizacijas, sąjungas;


Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 25 svečius online