Savivalda - 2


45. Mokytojų tarybos funkcijos:

45.1. aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarstyti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

45.2. diskutuoti  ir priimti  nutarimus dėl Mokyklos veiklos programos, ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo;

45.3. kartu su Mokyklos socialiniais, specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais ir psichologais aptarti  moksleivių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

45.4. rengti siūlymus ugdymo procesui tobulinti ir priima sprendimus;

45.5. aptarti bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

45.6. vertinti mokytojų kvalifikacinės kategorijos atitikties klausimus,  teikti siūlymus dėl mokytojų atestacijos.

46. Mokinių taryba - nuolat veikianti aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Mokiniai į Mokyklos mokinių tarybą deleguojami po 1 mokinį iš 5–10 klasių. Mokinių tarybos struktūra, nuostatai ir veiklos programa tvirtinami Mokinių taryboje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

47. Mokinių tarybos funkcijos:

47.1. aptarti pagal savo kompetenciją klausimus, susijusius su Mokyklos perspektyvomis, darbo tvarkos taisyklių priėmimu, ugdymo proceso organizavimu, nepamokinės
veiklos organizavimu, mokinių elgesio vertinimu, mokinių teisių gynimu ir pareigų laikymusi, prevenciniu darbu;

47.2. rengti siūlymus ugdymo procesui tobulinti.

48. Mokinių tarybos veikla negali prieštarauti Mokyklos tikslams ir uždaviniams bei teisės aktams.

49. Mokinių taryba atsiskaito metinėje mokinių konferencijoje mokslo metų pabaigoje.

50. Tėvų savivaldos institucija - klasių komitetai, renkami klasių tėvų susirinkimuose (po 3 narius) ir kartu su klasės auklėtoju (kuratoriumi) sprendžiantys klasės problemas.

51. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti direktoriaus įsakymu sudaroma Mokyklos metodinė taryba, kuri atlieka tokias funkcijas:

51.1. nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

51.2. koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;

51.3. nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

51.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

51.5. kartu su Mokyklos administracija nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

51.6  prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei praktinę veiklą;

51.7. teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ugdymui, metodiniams būreliams, mokyklų metodinei tarybai.

52. Metodinė taryba sudaroma iš metodinių grupių pirmininkų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, socialinio pedagogo, psichologo bei informacinio centro vedėjo, yra atsakinga Mokyklos direktoriui, veikia pagal direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą.Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 73 svečius online