Savivalda


29. Mokyklos taryba - aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

30. Mokyklos taryba renkama mokslo metų pradžioje rugsėjo mėnesį 2 metų kadencijai.

31. Mokyklos tarybą sudaro po 5 atstovus lygiomis dalimis iš:

31.1. mokinių tėvų, renkamų mokinių tėvų visuotiniame susirinkime atviru balsavimu;

31.2. mokytojų, renkamų Mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu;

31.3. mokinių nuo 14 metų, renkamų iš Mokyklos mokinių tarybos atviru balsavimu.

32. Mokyklos tarybos pirmininką renka Mokyklos tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.

33. Mokyklos tarybos posėdžius kviečia pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas. Mokyklos tarybos posėdžiai vyksta 3-4 kartus per metus pagal sudarytą veiklos programą. Prireikus kviečiami neplaniniai Mokyklos tarybos posėdžiai.

34. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokyklos tarybos pirmininko arba, jo nesant, posėdžio pirmininko balsas. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja teisės aktams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo. Nutarimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos taryba dirba vadovaudamasi Mokyklos nuostatais.

37. Mokyklos tarybos nariai atsiskaito juos rinkusioms Mokyklos bendruomenės institucijoms savo kadencijos pabaigoje.

38. Mokyklos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, negali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, pripažįstamas neveiksniu, jo elgesys nesuderinamas su
jo pareigomis.

39. Į Mokyklos tarybos posėdį gali būti kviečiami posėdžio darbotvarkėje numatytiems klausimams spręsti suinteresuoti asmenys, Palangos miesto savivaldybės administracijos, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, visuomeninių organizacijų ir Mokyklos bendruomenės atstovai.

40. Mokyklos tarybos funkcijos:

40.1. atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą;

40.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui ir metinei veiklos programai, aprobuoja Mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą;

40.3. Bendrųjų ugdymo planų nustatyta tvarka priima nutarimus dėl ugdymo plano ir ugdymo organizavimo;

40.4. aptaria siūlymus dėl Mokyklos materialinės bazės gerinimo, vadovėlių užsakymų;

40.5. gavusi Mokyklos direktoriaus informaciją dėl pedagoginių darbuotojų trūkumo ar jų darbo organizavimo pakeitimo, teikia direktoriui siūlymus, vertina Mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

40.6. skiria tėvų atstovą į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;

40.7. dalyvauja numatant Mokyklos ūkinės–finansinės veiklos programas, kontroliuoja jų vykdymą;

40.8. išklauso ir aptaria metinę Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitą prieš ją teikiant Palangos miesto savivaldybės tarybai;

40.9. telkia Mokyklos bendruomenę Mokyklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

40.10. atstovauja Mokyklos bendruomenės interesams;

40.11. ginti Mokyklos bendruomenės interesus įstatymų nustatyta tvarka.

41. Mokytojų taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija, sprendžianti mokytojų, profesinių ir bendrųjų ugdymo klausimų problemas.

42. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai ir tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys pedagoginiai ir kiti darbuotojai.

43. Mokytojų tarybos pirmininkas yra Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, o jo nesant, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokyklos tarybos posėdžiai, juose svarstomi klausimai numatomi metinėje ir mėnesio veiklos programose. Gali būti kviečiami ir neplaniniai posėdžiai iškilusiems pagal kompetenciją klausimams spręsti. Pradinio, specialiojo ir pagrindinio ugdymo problemoms spręsti gali būti sudaryti atskiri Mokytojų tarybos skyriai, kuriems vadovauja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, atsakingi už atitinkamų ugdymo programų Mokykloje vykdymą.

44. Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tarybos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokytojų tarybos pirmininko arba, jo nesant, posėdžio pirmininko balsas.


Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 42 svečius online