Mokyklos bendruomenės narių teisės, pareigos ir atsakomybė


24. Mokinio teisės, pareigos ir atsakomybė:

24.1. Mokinys turi teisę:

24.1.1. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;

24.1.2. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį išsilavinimą;

24.1.3. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

24.1.4. gauti geros kokybės švietimą;

24.1.5. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

24.1.6. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

24.1.7. gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

24.1.8. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

24.1.9. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

24.1.10. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis;

24.1.11. gauti socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).

24.2. Mokinys privalo:

24.2.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų;

24.2.2. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės narius;

24.2.3. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

24.2.4. laikytis Mokyklos darbo tvarkos taisyklių;

24.2.5. dalyvauti Mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose;

24.2.6. sąžiningai atlikti  užduotis ir pavedimus.

24.3. Mokinio atsakomybė:

24.3.1. mokinys, nevykdantis savo pareigų, mokinių elgesio taisyklių, atsako Mokyklos nuostatų, Mokyklos darbo tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

24.3.2. mokiniui, pažeidusiam nustatytą tvarką, gali būti taikomos drausminio poveikio priemonės;

24.3.3. mokinys, padaręs materialinę žalą Mokyklai, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

25. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės, pareigos ir atsakomybė:

25.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

25.1.1. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas;

25.1.2. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją;

25.1.3. gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus;

25.1.4. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

25.1.5. naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

25.2.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:

25.2.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas,  užtikrinti punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą;

25.2.2. apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;

25.2.3. bendradarbiauti su Mokyklos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;

25.2.4. parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

25.2.5. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;

25.2.6. užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą;

25.2.7. atlyginti už tyčinę vaiko padarytą materialinę žalą Mokyklai


Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 36 svečius online