Mokinių priėmimas į mokyklą ir perėjimas į kitą mokyklą


19. Mokiniai į Mokyklą priimami Palangos miesto savivaldybės tarybos ir šiais nuostatais nustatyta tvarka.

19.1. Mokinys, pageidaujantis mokytis, Mokyklos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14 – 16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

19.2. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas registruojami Prašymų registravimo knygoje.

19.3. Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

19.4. Mokinys, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą atitinka.

19.5. Mokinys, baigęs užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – Mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

20. Mokiniui, pateikusiam prašymą išbraukti iš mokinių sąrašų pasibaigus mokslo metams, išduodamas atitinkamas pažymėjimas; mokiniui, išeinančiam iš Mokyklos per mokslo metus, išduodama pažyma apie jo pasiekimus per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

21. Mokinys gali būti pašalintas iš Mokyklos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

22. Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

23. Mokinio priėmimas į Mokyklą įforminamas rašytine sutartimi:

23.1. mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai, rūpintojai);

23.2. vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

23.3. sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

23.4. sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos ir registruojamos Sutarčių registravimo knygoje;

23.5. sutarties nuostatos, prieštaraujančios teisės aktams, negalioja.

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 30 svečius online